Начало БСА форум Форум на БСА Как може да се реши пр...
 форум на БСА :: Форум на БСА
Добре дошли Гост   [Регистрация]  [Вход]
Правила за избор на административни ръководители и за провеждане на конкурсите за младши съдии   от Administrator на 22-02-2013 13:15:06
 Тема :Как може да се реши проблемът с натова.. 16-01-2013 23:40:33 
Administrator
Регистриран(а): 20-01-2012 15:08:51
Мнения: 8
Местожителство
Тема :Как може да се реши проблемът с натовареността на съдиите?

Тук публикувайте своето мнение по проблема с натовареността.
IP адреса е записан
Последна промяна на: 16-01-2013 23:50:25 от Administrator Причина
 Тема :ОТГ:Как може да се реши проблемът с нат.. 03-02-2013 23:48:09 
Administrator
Регистриран(а): 20-01-2012 15:08:51
Мнения: 8
Местожителство
Тема :ОТГ:Как може да се реши проблемът с натовареността на съдиите?

Уважаеми членове на работната група към Комисията по натовареността във ВСС, 

 

Моята задача е  да ви запозная с Испанския модел за измерване на натовареността на магистратите, създаден на базата на Германската система PEBBSY и който екипът на последния ФАР проект за Съдебната система представи през 2010 година на ВСС.

За целта се запознах с докладите на работните групи по част "Натовареност", които ми бяха предоставени от ВСС и в които доклади подробно е описан този модел. Сега ще ви го представя, но с умерен /или много слаб/ оптимизъм,тъй като със съжаление установих, че този модел не решава и не е решил проблемите на натовареността на магистратите в Испания и, въпреки че работи прекрасно в Германия, не знам дали може да намери приложение в нашите условия.

 

Според немските и испанските експерти, оценяването на натовареността е от решаващо значение за ефективното организиране на съдебната система на различните нива, защото:

- може да доведе до рационализиране на териториалното разпределение на органите на Съдебната власт, тъй като ще се покаже какво е реалното натоварване по места, което ще бъде важен ориентир за изготвяне на план за ново организационно разпределение на тези органи на базата на достоверни данни за действителните потребности от такива. Ако е необходимо може да се стигне и до сливане на малки съдилища с по-големи с цел по-ефективното използване на материалните, човешките и икономическите ресурси.

- ще се установи в кои райони има прекомерно натоварване и ще се предвиди разкриването на нови бройки в тези райони /Тук ролята на ВСС, на МП и на представителите на изпълнителната власт, които съвместно трябва да вземат това решение/.

- съдиите и прокурорите ще могат сами да предвиждат бъдещата си натовареност /в определени рамки/. Веднъж достигната максималната натовареност, проблемът с делата свръх този обем може да бъде решен или чрез създаване на нови щатове, или чрез някакъв вид допълнително стимулиране.

- с оглед съществуването на различна натовареност би могло да се помисли за категоризация на отделните съдебни органи, като за различните категории се определи и разлика във възнагражденията. Според експертите това би било справедливо, тъй като в натоварените райони магистратите трябва да работят много по-бързо и да дават актове със същото качество.

 

В какво се състои немският метод PEBBSY?

 

Моделът, наречен PEBBSY, е започнал през 1990 година като нова система за оценка на реалната натовареност на съдиите с цел намаляване продължителността на съдебния процес и сроковете за разглеждане на делата и е бил въведен в 7 федерални провинции.

За определяне на натовареността в съдилищата се взема пред вид броя часове, които трябва да изработи всеки магистрат годишно, като от този брой се приспадат официалните празници, отпуските, болничните, курсовете за обучение и т.н., т.е. изчислява се времето, което магистратът трябва да прекарва в реална работа.

 

Немската система PEBBSY дава възможност за: 

- разработване на надежден метод за оценка на потребността от магистрати и съдебни служители,

- съдействие при подготовката на бюджета,

- адекватно разпределение на човешките ресурси вътре в системата, включително и по места,

- гарантиране равномерна натовареност, доколкото това е възможно,

- реформиране на процесуалните норми с цел осигуряване бързина на съдопроизводството и 

-осигуряване на прозрачност и контрол.

 

За въвеждането на този модел е била използвана консултантска компания, като са били подбрани различни съдилища и прокуратури - представителни за Германската съдебна система - по математически критерии и на регионален принцип. В рамките на определен период от време съдиите, прокурорите и служителите са попълвали формуляри - образци, в които са отразявали времето, прекарано от всеки един от тях в работа по дадено дело. Попълването на тези формуляри не им е отнемало много време, осигурявайки заедно с това надеждни данни. Като краен резултат е била определена средната стойност на времевия ресурс, необходим за осъществяването на определени видове дейности. Всяка година се извършва сравнение между първоначално определените стойности и последващите резултати.

 

Как се изчислява на базата на този метод потребността от човешки ресурси?

 

Формулата е следната:

 

Необходимост от човешки ресурси = Количество Х Базисна    стойност

                                                          Годишно работно време

 

 

- БАЗИСНАТА СТОЙНОСТ представлява средната стойност на времевия ресурс, необходим за разглеждане на различните видове дела. В рамките на определена категория има по-леки и по-тежки дела, било то с фактическа или правна сложност. Балансът между тях се постига чрез средна оценка.

- СРЕДНОТО ГОДИШНО РАБОТНО ВРЕМЕ - определя се като от времето за работа през годината се приспаднат следните периоди: - годишни отпуски, - официални празници, - осреднен брой дни за отпуск по болест, - обучения и повишаване на квалификацията, - майчинство. Получената средна стойност отразява времето, прекарано в рамките на една година в работа. В Испания то е определено на 1 404 часа, а в Германия - на 1 1702 часа. В Испания приетите от Генералния Съвет на съдебната власт 1404 часа се оспорват понастоящем от всички професионални организации, тъй като според тях трябва да се намалят поне с още 150 - 200 часа.

 

Видовете дела и преписки, разглеждани от съдилищата и прокуратурите и съответните им базисни стойности са отразени в таблица, която представлява дълъг списък от 100 страници.

 

В зависимост от вида дело се изчислява средната стойност на времевия ресурс, необходим за разглеждането му и на тази база се правят разчети за потребностите от човешки ресурси.

 

НАГЛЕДНО: 1000 дела Х 180 /базисна стойност/

                          1404 /год. работно време/

 

Важно: В измерването на натовареността не трябва да се включва критерият "Брой потвърдени или отменени актове",който има отношение само към индивидуалното оценяване на магистратите.

 

Констатирани преимущества на този метод; /според немските експерти/:

 

1. Би могло да се рационализира териториалното разпределение.на съдебните органи, тъй като ще се демонстрира реалната натовареност на органите по места и може да доведе до нова организация на разпределението им на базата на реалните потребности.

2. Би могла да бъде констатирана и необходимостта от сливане на някои малки съдилища и прокуратури. Това, обаче, е много деликатна тема, която крие рискове от различно естество, може да възникне проблемът с достъпа на гражданите до правосъдие по места, както и кадрови проблем в самата Съдебна система.

3. Ще се обоснове нуждата от разкриване на нови щатове там, където има прекомерна натовареност.

4. Както вече посочих, съдиите и прокурорите ще могат предварително да определят средната натовареност, която трябва да поемат в рамките на задълженията си и, веднъж сигнала, проблемът със свръхнатоварването трябва да се реши или с откриване на нов щатове или чрез предвиждане на материално стимулиране.

В Испания за база при въвеждането на този модел е била създадена фигурата на „типовия орган”, с цел да се идентифицира едно конкретно разпределение на постъпилите дела, което да е представително за системата и да бъде еквивалентно на максималната натовареност – понастоящем 1404 часа за годината /обърнати в точки при съотношение 1 час – 1 точка/. Годишното работно време разкрива максималния брой часове на разположение годишно на съдията, така че свеждането до единици време на натовареността съобразно видовете дела позволява, след приравняването на това време в точки, да се получи еквивалентен стандарт за работата всички съдии и съдилища. За осигуряване на тази еквивалентност са използвани като примери само съдебни органи, в които решаемостта е била близка до 1, т.е. било е възможно приключването в рамките на годината на постъпилите дела. Използван е бил статистическият инструмент „медиана” – която представлява стойност на променлива величина, заемаща централно място в подредена съвкупност от данни при равен брой на данните преди и след нея. Ако броят на данните е четен, се изчислява като средно аритметично между двете централни стойности. Тъй като медианата е стойността, намираща се в средата на списъка и е на равно отстояние от двата края на изброените съдебни органи, избирателният характер на извадката и нейният достатъчен обхват взети заедно гарантират, че числовата стойност в центъра не предполага никакво отклонение или аномалия, които се проявяват в толкова по-голяма степен, колкото по-близо в краищата се намира органът. Целта е да бъдат изключени данни от съдебни органи, които се намират в двата края на списъка със съдилища, отчитайки по-високо или по-ниско ниво на постъпили дела. Полученият чрез метода на медианата типов орган, според испанския Инспекторат, е доста верен изразител на съдилищата, които са в състояние да приключат постъпилите дела /но не защото броят им е бил много нисък или пък производителността на магистратите е била прекалено висока/. След като се създаде този типов орган, се преминава през последния етап – превръщането му в типов орган 1404 точки /на базата/ на годишното работно време 1404 часа/. Според Инспектората именно типовите органи, изчислени чрез статистическите медиани за постъпилите дела, позволяват да се установи свръхнатовареността на съдилищата, защото в голямата си част от типовите органи са установени стойности, надвишаващи стандарта 1404 точки. Като особеност на описания процес при съдилищата с допълнителна компетентност в сравнение с другите, при получаването на типовия орган 1404 точки се коригират пропорционално само входните стойности за общите производства, но не и за специалните дела, които продължават да заемат най-високото ниво на медианите, компенсирайки се с частично освобождаване от разпределение.

Тъй като въпросът е сложен и от статистическо естество, можете да намерите повече подробности за този метод на страницата на ВСС, на която е публикуван Докладът на Инспектората към Генералния Съвет на Съдебната власт на Кралство Испания.

 

В заключение - Проблемът с натовареността все още не е решен в Испания, въпреки прилагането на системата PEBBSY и въведените като критерии за измерване на натовареността модули - съответно на входа и на изхода и използването на метода на медианата, описан по-горе. Въпреки всички взети мерки, обаче, положението не се е подобрило. В момента, съгласно официалната статистика в Испания има висящи 10 000 000 дела, което е една колосана цифра. На 24 януари тази година Генералният Съвет на съдебната власт взе решение да започне нов Проект за измерване на натовареността на магистратите. Въведени бяха нови модули за пределна натовареност на съдиите по отделни видове съдилища и с оглед специализацията по материи. Изрично е подчертано, че проектът се базира на актуално изследване на Инспектората, има експериментален характер и е за срок от три месеца, като през този период ще се очакват и нови становища на професионалните организации в гилдията и след това Съветът трябва да приеме Регламент, включващ новите норми за измерване на натовареността.

 

И, завършвайки, искам да припомня на всички вас, че по отношение на нас, магистратите също важат нормите на Европейското законодателство за здравословни условия на труд, за отпуски, почивки и извънреден труд - в определени рамки и при адекватното му заплащане, визирани в задължителните за България Директиви 2003/88 и 89/391 на Съвета.

 

                                                                      Богдана Желявска, председател на БСА

 Прикачени файлове
 US caseweight model handout.pdf [235 KB] :: Оценка на натовареността на съдиите в САЩ
 present.ppt [1983 KB] :: Единна система за оценка на натовареността
IP адреса е записан
Последна промяна на: 04-02-2013 00:10:42 от Administrator Причина
Страница # 


Powered by ccBoard


Вход

Кой е онлайн?

В момента има 2 посетителя в сайта

Членски внос

BG 65 BUIN 95611000343267

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ, АД

Бизнес Център "Княгиня Мария Луиза"

 - ФЦ "Младежки театър".

БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

Последни материали

Най-четени